Kannanotot

Espoon Keskustan kannanottoja

 • Kannanotto

  Espoon Keskusta: Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava turvaa luonnon ja tuo kaivattuja pientalotontteja

  Keskustan mielestä Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaehdotus on hyvä. Asukkaiden odottama yleiskaava on monimuotoinen kokonaisuus luontoarvoja, lähipalveluita, viihtyisiä pientaloalueita, tiiviitä kaupunkikeskuksia ja maaseutumaisia kyliä. Yleiskaavaehdotus on pitkän, yli valtuustokausien kestäneen työn tulos. Työtä on tehty laajalla virkavalmistelulla ja kaikkien poliittisten ryhmien yhteistyöllä.

  Lähtiessään toteutumaan yleiskaava tuo kaupungin kehittämisen painopistettä selvästi poispäin Etelä-Espoosta, jossa se on viimeiset kymmenen vuotta metrokäytävän kehittämisen myötä ollut. Nyt kehittämisen linjoiksi ovat nousemassa selvästi Kaupunkiradan ja Tunnin junan kehityskäytävät sekä Kehä III:n ja Vihdintien varsien kehityskäytävät.

  Yleiskaava mahdollistaa aseman seuduilla hieman tiiviimpää ja korkeampaa asutusta, kuitenkaan vehreyttä ja viihtyisyyttä unohtamatta. Muilla yleiskaavan alueilla luvassa on monipuolista ja väljempää, paikoin jopa maaseutu- ja korpimaista pientaloasumista. Yleiskaavan ansiosta Espoossa on mahdollista tietynlainen omavaraisuus ja moderni kylätalous. Pohjois- ja Keski-Espooseen tulee myös lisää palveluita ja työpaikkoja, ja joukkoliikenneyhteydet paranevat.

  – Lähiluonto, virkistys- ja suojelualueet ovat Keskustalle tärkeitä, ja siksi niitä onkin yleiskaavassa osoitettu runsaasti, kehuu Sara Saramäki, Keskustan edustaja kaupunkisuunnittelulautakunnassa. – Luontoarvojen säilyminen pitää turvata vielä tarkemmassa tarkastelussa esimerkiksi Myntinmäen uudella asemanseudulla.

  Palveluverkon ja lähipalvelujen turvaaminen tarvitsee sekä riittävää asukaspohjaa että verotuloja. Espoo on pitkään kärsinyt muuttotappiota naapurikuntiin Kirkkonummelle, Vihtiin ja Nurmijärvelle, kun erityisesti lapsiperheet ovat halunneet edullisempia pientalotontteja.

  – Espoossa Kokoomuksen ja Vihreiden johdolla vuosia toteutettu yksipuolinen kaupunkirakenteen tiivistäminen on johtanut siihen, että uusia asukkaita on kyllä saatu, mutta vain vähän veronmaksajia, muistuttaa Keskustan kaupunginhallitusedustaja Jussi Holma. – Tämä on johtanut myös kaupungin talouden kurimukseen ja raskaaseen velkaantumiseen. Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan monipuolisen asuntorakentamisen myötä tähän on mahdollisuus saada muutos.

  Maanantaina kaupunginhallitus asettaa nähtäville Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksen. Keskusta toivoo asukkaiden kanssa aktiivista vuoropuhelua, jotta yleiskaavaa saadaan muokattua vastaamaan asukkaiden toiveita.

  Lisätiedot:
  Jussi Holma, kaupunginhallituksen jäsen
  Sara Saramäki, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen

 • Valtuustokysymys

  Riikka Pakarinen: Pitkäjärven ja Lippajärven kunnostustoimenpiteet ja niiden toteutus

  Pitkäjärven ja Lippajärven tila on ollut kriittinen jo pitkään. Järvien virkistyskäyttö on viime kesinä ollut vähäistä pahentuneen leväongelman vuoksi.  Kaupunki on sitoutunut järvien kunnostamiseen ja tilasi toimenpidesuunnitelman Vahanen Environment oy:ltä. Selvitys valmistui 29.4.2019.  Tutkimuksessa selvitettiin Lippajärven ja Pitkäjärven hajakuormitus sekä laadittiin järville kunnostussuunnitelmat. Tavoitteena molempien järvien tilan parantaminen välttävästä hyvään v. 2027 mennessä ja virkistysarvon lisääminen. Tämän lisäksi tutkimuksessa arvioitiin vuosina 1997-2018 tehtyjen hoitotoimenpiteiden – ilmastuksen ja hoitokalastuksen – vaikuttavuutta ja luotiin suuntaviivat kunnostukselle.  Toimenpide ehdotuksina esitettiin Lippajärven osalta mm kesäaikaisen ilmastuksen lopettaminen sisäisen kuormituksen vähentämiseksi. Koekalastus ja eläinplanktonselvitys – hulevesiselvitys sekä hulevesien laadun parantaminen (biosuodatus, kosteikko).

  Pitkäjärven osalta toimenpiteiksi ehdotettiin kesäaikaisen ilmastuksen lopettaminen, ulkoisen kuormituksen vähentäminen peltoviljelyn vesiensuojelutoimia tehostamalla: maanparannuskuidut, suojavyöhykkeet, suojakaistat. Tämän lisäksi painotettiin haja-asutuksen jätevesien kuntoon laittamista sekä hulevesien laadun parantamista.  Selvityksessä esiteltiin myös mahdollisuuksia erilaisille rahoituksellisille instrumenteille.  Me allekirjoittaneet valtuutetut haluamme kysyä millä aikataululla kaupunki aikoo ryhtyä riittäviin, selvityksessäkin esille nostettuihin toimenpiteisiin Pitkäjärven ja Lippajärven pelastamiseksi.  Allekirjoittajina Riikka Pakarinen ja 47 muuta valtuutettua

 • Kannanotto

  Espoon Keskusta: Budjettisopu nostaa perheiden arjen etualalle

  Espoon Keskusta on mukana puolueiden välisten neuvotteluiden budjettisovussa. Budjettineuvotteluissa nostettiin perheiden arkiasiat, kalliiden infrahankkeiden edelle. Kuten ennen budjettineuvotteluja vaadimme, investointien painopistettä on siirrettävä palvelemaan entistä enemmän nykyisiä espoolaisia ja heidän lähipalveluitaan. Tämä näkyy nyt saavutetussa budjettisovussa.  "Meidän mielestämme ihmisten sujuvan arjen on oltava kaiken perustana. Espoo kasvaa ja kehittyy valtavaa vauhtia ja ilman panostuksia ihmisten arkeen, emme voi kasvaa kestävällä tavalla. Tiukkaa taloudenpitoa ja priorisointeja tarvitaan seuraavina vuosina. Siihen kannattaa valmistautua ja varautua. Kaavoitus-, elinkeino ja työllisyyspolitiikka on oltava keskiössä, jotta varmistamme vahvan tulopohjan", tiivistää Espoon Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Yrjö Rossi.  Kaupungin kasvukipujen keskellä onkin erityisen tärkeää osata kohdentaa rahavarat oikeisiin kohteisiin. Erityisen tärkeänä pidämme budjettisovun mukaista lisämäärärahaa perhesosiaalityöhön, eli käytännössä lapsiperheiden matalan kynnyksen kotipalveluihin. Tämä panostus auttaa perheitä jaksamaan paremmin arjen haasteiden keskellä.  "Neuvotteluissa onnistuttiin estämään leikkaukset, jotka mielestämme olisivat vieneet espoolaisten perheiden arkea täysin väärään suuntaan. Esimerkiksi kotihoidontuen Espoo-lisää tullaan maksamaan jatkossakin, 2-luokkalaiset pääsevät mukaan iltapäiväkerhoihin, eikä koulunkäyntiavustajien määrää vähennetä", kiittelee Espoon Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Tommi Halkosaari.

 • Kannanotto

  Espoon kaupungin talousarviossa on peruttava opetuksen leikkaukset, nostettava ruoan kotimaisuusastetta ja kokeiltava osallistuvaa budjetointia

  “Espoon Keskusta nostaa tänään alkavissa Espoon kaupungin talousarvioneuvotteluissa tärkeimmiksi tavoitteikseen perua leikkaukset opetukseen, lisätä tukea lapsiperheille, nostaa Espoon ruokapalvelujen ruoan kotimaisuusastetta ja järjestää osallistuvan budjetoinnin kokeilut kaikilla Espoon suuralueilla. Investointeja on priorisoitava, ja niiden painopistettä on siirrettävä palvelemaan entistä enemmän nykyisten espoolaisten lähipalveluja”, tiivistää Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Yrjö Rossi.  Vaadimme opetukseen esitettyjen leikkausten perumista. Erityisen tärkeää mielestämme on perua leikkaus koulunkäyntiavustajista, joiden määrää pitäisi päinvastoin lisätä. Tavoitteemme on lisätä avustavaa henkilökuntaa myös päiväkoteihin. Erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttajataustaisten lasten määrä kasvaa, joten lähituelle on entistä enemmän tarvetta.  “Espoon Keskusta haluaa tukea lapsiperheitä lisäämällä resursseja matalan kynnyksen kotipalveluihin ja perumalla leikkaukset kotihoidon tuen Espoo-lisään. Tavoitteemme on myös purkaa kotihoidon tuen Espoo-lisän ehdollisuus vanhempien sisarusten kotihoidosta, jotta perheiden toimeentulo ei heikentyisi vanhempien sisarusten osallistuessa esimerkiksi 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen”, kertoo Keskustan varavaltuutettu ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Sara Saramäki.  Haemme aidosti kestäviä valintoja ruoan hankinnoissa. Tavoitteemme on nostaa Espoon ruokapalvelun lihan, lihajalosteiden ja raaka-aineiden kotimaisuusastetta. Samalla kotimaisten kalojen, juuresten, marjojen, sekä vihannesten ja hedelmien käyttöä on lisättävä ympärivuotisesti saatavuuden mukaan.  Espoon Keskusta haluaa asukkaiden äänen paremmin kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. Siksi vaadimme osallistuvan budjetoinnin kokeilua kaikille suuralueille. Samalla eri toimialojen olisi kokeiltava myös muita osallistuvan budjetoinnin mahdollisuuksia. Osallistuvaa budjetoinnin avulla kaupunkilaisille luodaan suora vaikuttamisen mahdollisuus omaa aluetta koskeviin asioihin.  Keskustan mielestä Espoon investointien painopistettä on siirrettävä palvelemaan entistä enemmän nykyisiä espoolaisia ja heidän lähipalveluitaan. Tämä tarkoittaa väestönkasvutavoitteiden kriittistä tarkistamista sekä investointikohteiden uudelleenarviointia. Koulut, päiväkodit ja vanhusten palvelut tulee priorisoida esimerkiksi suurten tiehankkeiden edelle.  "Keskusta edellyttää, että Espoo-tarinan talouden tasapainottamista ja velkaantumisen taittamista koskevista tavoitteista pidetään kiinni. Budjettineuvotteluihin on tuotava päättäjien arvioitavaksi uskottava ja konkreettinen listaus eri vaihtoehdoista: Mistä voidaan säästää ja miten tuottavuutta voidaan parantaa, miten investointiohjelmaa voidaan keventää ja priorisoida ja miten tulopohjaa voidaan vahvistaa esimerkiksi työllisyys- ja elinkeinopolitiikalla", esittää Keskustan valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Jussi Holma.  Valtuustoryhmien väliset budjettineuvottelut alkavat keskiviikkona 13.11. ja kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2020 talousarviosta 4.12.2019.

 • Kannanotto

  Kestäviä tekoja Espoon kaupungin ruokapalveluissa

  Espoon Keskusta haluaa säilyttää ja lisätä kotimaisten ruoka-aineiden käyttöä Espoon kaupungin julkisissa ruokaloissa, kouluissa, päiväkodeissa ja henkilöstöruokaloissa. Korostamme jokaisen vapautta valita arkiruokansa koostumuksen, myös heidän osaltaan jotka eivät voi suoraan ruokalistastaan päättää esim. koulussa tai vanhustenhoidossa. Valinnan tueksi vaadimme tuomaan esille raaka-aineiden alkuperän lihatuotteiden lisäksi muista olennaisista raaka-aineista.


  Espoo on sitoutunut tekemään kestäviä ratkaisuja kaikessa toiminnassaan. Kuitenkin kun kysymys on ruoasta, niin hinta näyttää ratkaisevan yksinomaan kaiken. Kestäviä ruoka-ainevalintoja eivät voi olla raaka-aineet, joiden alkuperä on hämärän peitossa tai tai kuljetettu jopa tuhansien kilometrien päästä. Ainoa valonpilkahdus on Reilun kaupan työn edistäminen, mutta tämäkin ratkaisee vain alkuperäongelman. Siksi Espoon Keskusta vaatii Espoon kaupunkia painottamaan jatkossa lähellä tuotettua ja kotimaista ruokaa hankinnoissaan.


  Ulkomailta tuodun ruoan hankintaa perustellaan usein pakkovalintana, jonka hankintalaki vaatii. Hankintalain sisällä on kuitenkin mahdollisuus aivan hyvin myös painottaa hinnan sijasta myös paikallisuutta, nostamalla se hankintakriteeriksi yhdessä muiden laatutekijöiden kanssa. Paikallisuus ja lähituotanto on huomioitava kilpailutusvaiheessa erilaisten neuvottelumenettelyjen ja esiselvitysvaiheiden aikana. Lisäksi kaupungin tehtävänä on varmistaa, että myös lähialueen pientuottajilla on mahdollisuus pysyä mukana kilpailutuksessa suurten keskustukkujen rinnalla.


  Kaikkein kestävintä on suosia kotimaista ja mahdollisimman lähellä tuotettua ruokaa. Lähiruokaa hankkimalla saadaan kaiken lisäksi pidettyä työpaikat ja verotulot kotimaassamme. Kestävästä ruoasta puhuttaessa usein sekoitetaan puurot ja vellit keskenään. Joissain puolueissa puhutaan lihan syönnin tai maidon juonnin lopettamisesta ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Samalla uppoudutaan omaan kuplaan, jossa esimerkiksi lihan korvaavat proteiinituotteet voidaankin tuoda aivan hyvin sieltä maailman ääristä. Tämä on kaukana kestävistä valinnoista, toteaa vuonna 2020 Espoon Keskustan puheenjohtajana jatkava Tommi Halkosaari.

 • Kannanotto

  Espoon Keskusta jyrähtää lihan kotimaisuusasteesta Espoossa

  Espoolainen vanhempi, kysymme sinulta tiedätkö mistä on lapsesi päiväkodissa ja koulussa syömä ruoka ja erityisesti liha kotoisin? Kun Helsinki ja Vantaa kirii lihan kotimaisuusasteessa, Espoon kotimaisuusaste on laskenut 63 prosenttiin ja jatkuu seuraavaan näin vielä ensi kevääseen asti.  Ravinto muodostaa tärkeän osan ihmisen hyvinvointia ja siksi ei ole yhdentekevää mistä ruoka tulee, painottaa Espoon Keskustan puheenjohtaja Arja Ryynänen. On tärkeää, että me espoolaisina vanhempina ja palvelujen käyttäjinä tiedämme mistä ruoka päiväkotien, koulujen ja laitostemme lautasille tulee. Suuntamme pitäisi olla kuten Helsingissä, ruuan kotimaisuutta lisätään sen sijaan, että sitä lasketaan.  Ryynänen muistuttaa vielä, että Espoon kaupunki valittiin hiljattain YK:n kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Tuontiliha lisää ilmastonvaikutuksia. Espoon tulisikin painottaa puhtaan kotimaisen ruuan lisäksi ilmastonvaikutuksia ja ulottaa se kaikille toimialoille painottaa Ryynänen.  Kannanotollamme viittaamme alkuviikosta puhuttaneeseen Maaseudun Tulevaisuuden kouluruoan kotimaisuusvertailuun.

 • Syyskokouksen kannanotto

  Espoon Keskusta vaatii parannuksia Espoon sisäisiin joukkoliikenneyhteyksiin

  Espoon Keskusta vaatii metron rinnalle suoria bussiyhteyksiä myös Länsiväylän pohjoispuolelta ja lisäksi pohjois-Espoon suorien Helsingin bussilinjojen säilyttämistä. Sekä etelässä että pohjoisessa pitää parantaa myös Espoon sisäisiä joukkoliikenneyhteyksiä.  Erityisen tärkeitä ovat sujuvat ja toimivat Espoon sisäiset joukkoliikenneyhteydet joita HSL on heikentänyt Helsinkiin suuntautuvien linjojen ohella huolimatta siitä että ne eivät millään muotoa kilpaile raideliikenteen kanssa.  Nyt rajut leikkaukset ovat kohdistumassa Pohjois-Espoon bussilinjastoon. Bussilinjojen karsiminen vaikeuttaa lasten koulumatkoja ja vanhusten kulkemista sosiaali- ja terveyspalveluihin, Espoon Keskusta huomauttaa.  Julkisen liikenteen heikennyksien takia monen espoolaisperheen on pitänyt siirtyä yksityisautoiluun ja jopa hankkia toinen auto. Julkisen päätöksenteon tulisi kuitenkin kaikessa toiminnassaan pyrkiä torjumaan ilmastonmuutosta ja huomioida kuntalaisten tarpeet pikkulapsi-ikäisistä ikäihmisiin.  Toimiva joukkoliikenne on merkittävä hyvinvointitekijä. Espoon Keskusta painostaa Helsingin seudun liikennettä tekemään päätöksissään ilmastovaikutusten ja ihmisvaikutusten arvioinnin ja huomioimaan espoolaisten toiveet toimivan joukkoliikenteen turvaamiseksi koko Espoossa.

©2020 Keskustan Espoon kunnallisjärjestö ry

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White Twitter Icon

espoo[ät]espoonkeskusta.fi