top of page
hero-kaupunki-580x435.jpg

Ennakkoäänestys 26.5.–8.6.2021 ja vaalipäivä 13.6.2021

Katso lähin äänestyspaikkasi täältä

Keskustan vaaliohjelma Espoossa  - Arjen tekijä lähelläsi

Espoon Keskusta on vastuullinen, yhteistyökykyinen ja sosiaalinen kuntapäättäjä Espoossa. Kaupunkilaisten kuulemisen jo asioiden alkuvaiheessa on oltava päätöksenteon perustana. Paikallisuus ja lähidemokratia ovat Keskustan keskeisiä periaatteita.


Espooseen rakennetaan valtuustokauden aikana lähidemokratiamalli, jossa kunkin alueen asukkailla on todellista päätösvaltaa oman asuinalueensa keskeisiin palveluihin ja suunnitelmiin: terveyspalveluihin, kouluihin, päiväkoteihin, liikenteeseen ja kaavoitukseen. Asukkaat osallistetaan jo suunnittelun alkuvaiheista lähtien. Mallin  toteuttaminen aloitetaan heti valtuustokauden alussa. 


Arvoihimme kuuluvat perhe, perheen sujuva arki, vahva paikallisuus, turvallisen asuin- ja elinympäristön vaaliminen ja kestävä kehitys niin talouden kuin luonnon suhteen.


Espoon suuralueita on kehitettävä tasapuolisesti. Kullakin suuralueella on kaupunkikeskus ja useita kaupunginosia. Kaikkia suuralueita kehitetään niin, että ne ovat omavaraisia työpaikkojen, palvelujen, harrastusten ja vähintään toisen asteen koulutuspaikkojen suhteen; lukio ja Omnia. Nuorilla tulee olla mahdollisuus päästä oman suuralueensa toisen asteen kouluun.


Kaupungin palveluiden tulee olla laadukkaita ja kaupunkilaisen saatavissa joka suuralueella. Kaikissa Espoon kaupunginosissa on oltava peruspalvelut. Vaadimme Viherlaakson terveysaseman palauttamista alueelle. Suuralueet liitetään toisiinsa raideliikenneverkostolla ja nopeilla bussiyhteyksillä.


Kaupungin talouden hoidossa tulee näkyä suunnitelmallisuus. Espoon talouden pitää olla tasapainossa suhteessa verotuloihin, työllisyyttä parannettava, yrittäjyyttä edistävä ja velanottoa hillitsevä. Pandemian hoidon jälkeinen taloudellinen kuormitus tulee olemaan Espoolle haasteellinen. Sote-uudistuksessa,  Länsi-Uudenmaan sotessa, Espoo on keskeisessä asemassa. 


Kaupungin suunnittelussa ja kaavoituksessa on kuunneltava kaupunkilaisten mielipiteitä. Kaupunginosien omaleimaisuus on otettava huomioon suunnittelussa. Espoon pohjois- ja keskiosien uuden yleiskaavan tulee antaa mahdollisuuden rakentaa pientaloja, joita monet perheet haluavat. Espoon tulee kaavoittaa tontteja merkittävästi nykyistä enemmän pientaloille, kuten omakoti- pari, ja rivitaloille. Emme halua ajaa perheitä naapurikuntiin pientalotonttien saatavuuden vuoksi.


Kaupungin rakennuksia tulee paremmin huoltaa ja hoitaa. Kaupungin oman rakentamisen valvontaa on lisättävä. Kaikkien investointien tulee olla kestäviä. Espoon kaupungin tulee edistää rakentamisessa puun käyttöä. Keskuspuistoa ei saa enää nakertaa, vaan keskuspuistolle tehdään yleiskaavoituksella selkeät rajat. Isoja rakennushankkeita kannattaa lykätä tai luopua kokonaan kuten Finnoon tekosaarta ei tule rakentaa. 

Perhe

Perheissä on tulevaisuus

Elämänkaaren eri vaiheissa perheen koko ja muoto muuttuu,  samoin palvelujen tarve. 


Keskusta vaatii, että Espoo tukee kodin,varhaiskasvatuksen, koulun, omaishoidon ja työn yhteensovittamista. Kolmannen sektorin ja yritysten mahdollisuuksia osallistua perheiden tukemiseen edistetään. Sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen saumatonta yhteistyötä on vahvistettava.

 1. Keskusta tukee edelleen kotihoidon tuen kuntalisän maksamista perheille, jotka haluavat hoitaa perheen pienimmät lapset kotona. Jos perhe haluaa lapsensa jo 5-vuotiaana maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun, perheen pienempien lasten kotihoidon tuen kuntalisään ei pidä puuttua.

 2. Keskusta haluaa turvata pienet ryhmäkoot varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa. Laadukasta varhaiskasvatusta kehitetään sen kaikissa eri muodoissa. Kaavoituksella turvataan palveluiden saatavuus jokaisella suuralueella, jotta lapsi pääsee hoitoon lähikouluperiaatteella. 

 3. Neuvoloiden toimintaa laajennetaan moniammatillisen, matalan kynnyksen palvelupaikoiksi, joissa huomioidaan perheiden tarpeet kaikissa lasten ja nuorten elämän vaiheissa. Palvelujen tulee olla saatavissa myös muulloin kuin virka-aikaan ja sähköisiä palveluita on kehitettävä. Neuvoloiden kautta perheille tarjotaan matalan kynnyksen kotipalveluita, jotka tukevat perheiden jaksamista. 

 4. Nuorten syrjäytymistä ennaltaehkäistään kodin ja koulun yhteistyöllä ja tukipalveluilla, joista osa on tarjolla sähköisessä muodossa. 

 5. Lapsiperheiden arkea helpottavat turvalliset ja laadukkaat, riittävän lähellä sijaitsevat koulut. Suuri ei ole aina kaunista, joten vastustamme alakoulujen lakkauttamista ja toimintojen keskittämistä liian suuriin yksiköihin. 

 6. Niin ala- kuin yläkouluissa luokkakoot on pidettävä kohtuullisina, jotta jokainen oppilas pystyy omaan parhaimpaansa.  Tarvittaessa oppilaille tarjotaan asiaan kuuluvaa  tukiopetusta ja kouluavustajapalveluita. 
  Opettajille annetaan riittävät resurssit tehdä laadukasta työtä. Koulun tulee olla  henkisesti ja fyysisesti turvallinen paikka lapselle, nuorelle opiskella ja opettajalle opettaa. 

 7. Matalan kynnyksen kotipalvelun saanti turvataan niin omaishoitajille, vammaisille kuin ikäihmisille. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon työntekijöiden autoille tulee sallia lain mukainen vapaa pysäköinti työtehtäviä varten. 

Arki

Keskusta rakentaa turvallista arkea

Taloudellisesti vahva kaupunki on turvallinen paikka ja toimii määrätietoisesti elinvoimansa vahvistamiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin palvelujen on oltava helposti saatavilla jokaisella suuralueella Espoossa. Rikas kulttuuritarjonta ja vapaa-ajan harrastustoiminta on arjen voimavara. 


Arjen monimuotoisuus rakennetaan ekologisesti kestävillä ratkaisuilla. Sujuva, ympäristöystävällinen joukkoliikenne  ja liikenneväylien kehittäminen on kaupungin elinehto.  Espoossa tarvitaan myös autoa, joten parkki- ja sähkölatauspisteiden suunnittelua asuinalueille. 

 1. Turvallinen asuinympäristö on ykkösjuttu. Espoossa on edelleen hyvä asua, liikkua ja viettää vapaa-aikaa. Kaupunkisuunnittelussa on edistettävä alueiden tasa-arvoistumista. Monimuotoinen asuminen on turvattava laajasti Espoossa huomioiden kaikenikäiset ja kokoiset perheet. Kuntapäätöksillä ei saa myöskään olla kodin arvoa laskevaa vaikutusta. 

 2. Lasten harrastaminen on Espoossa usein kallista  eikä siihen ole varaa kaikilla perheillä. Koulujen harrastustoiminnan lisääminen voidaan tehdä  seurojen ja kaupungin yhteistyöllä. Lasten ja nuorten vapaa-ajan hallittu tekeminen on satsausta tulevaisuuteen. 

 3. Espoossa on niukat vesiliikunnan harrastusmahdollisuudet. Tapiolassa, Matinkylässä ja Espoonlahdessa on oltava uimahalli.  Vesiliikunta on hyvä toimintakykyä ylläpitävä liikuntamuoto. Halli luo hyvät puitteet harrastamiselle ja aktiiviurheilulle. 

 4. Lähikirjastot on säilytettävä. Ne ovat asuinalueen olohuone,  monitoimitalo, harrastuksiin ja kokoontumiselle. Kirjastoautoista alakoululaiset oppivat kirjojen lukemisen ja lainaamisen kulttuurin. 

 5. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmiin puututaan ajoissa. Espoo priorisoi korjauksissa ja investoinneissa koulut ja päiväkodit, jotta tilat ovat turvallisia lapsille ja henkilökunnalle.

 6. Keskusta vaatii, että Espoon kaupungin tulee kehittää Elä ja asu -projektia laajemmaksi. Jokaisella suuralueella tulisi olla seniorikeskus, jossa asua elämänkaaren   loppuun asti. Samalla ikäihmiset saisivat sieltä terveys- ja sosiaalialan palvelut samasta paikasta. Näin edistetään kotona asumista mahdollisimman pitkään. 

 7. Sote-toimen alla olevissa palveluissa on varmistettava, että hoitajamitoitus toteutuu kaikissa yksiköissä.  

 8. Jo Espoossa toimivan Liikkuvan sairaalan ( LiiSa )  palvelut olisi saatava omaishoidon piiriin ja kaikille palveluyksiköissä asuvien palveluksi. Espoon tuli resurssoida tähän toimintaan henkilöstöä ja kalustoa. 

 9. Omaishoitajan sijaispalvelu tarvitsee kuntarajojen yli toimivaa digi-resurssipankkia, jolla organisoidaan sijaiset omaishoitajien vapaapäiville. 

 10. Keskusta ehdottaa että, omaishoitajille maksetaan kuntalisää Kelan omaishoidon tuen lisäksi. 

 11. Liikenne on perhepolitiikkaa. Huolehditaan kattavasta ja sujuvasta julkisesta liikenteestä joka puolella Espoota. Espoon sisäisen liikenteen palvelua on parannettava. Espoon keskuksesta ja Länsi-Espoon yritysalueilta on rakennettava sujuvat yhteydet Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Oma auto on usein osa sujuvaa arkea. Autoilua varten asuinalueille tulee suunnitella  parkkipaikkoja ja julkisia sähköauton latauspisteitä.

Yrittäjyys ja työ

Hyvinvointia työllä ja yrittäjyydellä

”Hyvinvointia työllä ja yrittäjyydellä.” Espoon Keskusta kannustaa yrittäjyyteen ja kouluttautumiseen. Espoo hyödyntää pääkaupunkiseudun kansainvälisyyttä sekä alueen oppilaitosten resursseja.


Vahva rahoituspohja, ostovoima ja yrittäjähakuisuus luovat uusia yrityksiä ja työtä. Korkean teknologian palveluyritykset vahvistavat alueen elinvoimaisuutta. Rikas kulttuuritarjonta ja hyvät liikenneyhteydet ovat Espoon kilpailuvaltti työvoiman saatavuudessa ja yritysten sijoittumisessa. 


Haluamme olla vaikuttamassa siihen, että Espoon kaupunki tukee yrittäjyyttä ja siten luo kaupunkiin työpaikkoja ja verotuloja, oli yrittäminen sitten pientä tai suurta.

 1. Nuorten syrjäytymistä ennaltaehkäisevää työtä ja työllistymistä vahvistetaan oppisopimuskoulutusta,  uraohjausta lisäämällä ja panostamalla etsivä nuorisotyöhön. Nuoria kannustetaan myös yrittämisen polulle. Kaupunki tarjoaa taloudellista tukea yrittäjille nuorten palkkaamiseksi esim. kesätyöntekijöiksi.

 2. Espoo panostaa rekrytointiin niin, että kaupungin työpaikka on nyt ja tulevaisuudessa haluttu työpaikka. Erityisesti niillä aloilla, joilla vallitsee työvoimapula, varataan kaupungin vuokra-asuntoja työsuhdeasunnoiksi.

 3. Espoo luo edellytykset monipuoliselle pienyrittäjyydelle ja siten luo palveluita asuinalueille. 

 4. Espoo hyödyntää paikallista ruoantuotantoa, kuljetuspalveluja ja muuta paikallista yritystoimintaa palveluissaan ja hankinnoissaan. Espoo pyrkii ruokahankinnoissa täysin kotimaisiin elintarvikkeisiin liha-, kala, ja maitotuotteissa  ja tarjoaa mahdollisimman paljon sesongin mukaista lähiruokaa.

 5. Bio- ja kiertotalouden sekä energiaomavaraisuuden kannalta keskeisten elinkeinojen yrittäjyyttä tuetaan myös Espoossa.

 6. Monipaikkaisuuden ja etätyön lisääntyessä varmistetaan riittävät datayhteydet. Keskustan tavoite on nopea tietoliikenneyhteys jokaiseen kortteliin ja asuntoon. Varmistetaan digitalisaation edellyttämä taidot kaikille espoolaisille.

 7. Maahan muuttavien integroiminen kaupunkilaisiksi toteutetaan huolehtimalla suomenkielen opetuksesta ja varmistamalla kullekin sopiva koulupolku. Tuetaan myös maahanmuuttaja lapsen omaa äidinkieltä. Rohkaistaan etenkin maahanmuuttajanaisten suomen kielen opiskelua ja työllistymistä.

 8. Työperäisessä maahanmuutossa rohkaistaan suomen kielen käyttöön. 

 9. Monikulttuurisuus ja ihmisten erilaisuus nähdään kunnan toiminnassa rikkautena ja arjen voimavarana. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta ja mukaan ottamista. Kaupungin on satsattava  suomalaisen yhteiskuntamme tapojen ja arvojen kouluttamiseen maahanmuuttajille. 

Luonto

Kestävät valinnat helpoksi

Puhdas luonto ja ympäristövastuullisuus on Keskustan kaiken toiminnan perusta.

 

Kuntien investoinnit puurakentamiseen sitovat hiiltä vuosikymmeniksi eteenpäin. Lähellä tuotettu kotimainen ruoka takaa huoltovarmuuden, omavaraisuuden ja työllistää.

 1. Luonto otetaan entistä vahvemmin osaksi kaikkea päätöksentekoa Espoossa.

 2. Espoolaiset osallistetaan kestävän kehityksen ohjelmien laadintaan, seurantaan  ja edistyminen tehdään näkyväksi kuntalaisten keskuudessa.

 3. Espoo on luomassa asuinalueilla uutta kierrättämisen ja kiertotalouden kulttuuria. Laajennetaan kierrätystä kaikkiin hyödynnettävissä oleviin materiaaleihin. Tihennetään kierrätyspisteiden verkostoa ja parannetaan opastusta kierrättämiseen. 

 4. Kestävää elämäntapaa edistetään monin tavoin varhaiskasvatuksessa ja koulujen toiminnassa.

 5. Keskusta puolustaa viher- ja virkistysalueita kaavoituksessa ja vastustaa liian tiheää rakentamista. Siten jokaisella kaupunkilaisella luonto on riittävän lähellä virkistys, vapaa-ajan ja seuratoiminnan käyttöön. Espoon on huolehdittava ainutlaatuisen järviluonnon, virtavesien ja omalta osaltaan  Itämeren  suojelusta. Järviluonnon säilyttämisestä esimerkkinä Lippajärvi, Pitkäjärvi ja Hannusjärvi. 

 6. Julkisten tilojen rakentamisessa tulee lisätä puurakentamista. 

 7. Metsä on hyvä hiilijalanjäljen vähentäjä, siksi Keskusta haluaa edistää puun istutusta Espoossa periaatteella “jokaisen kaadetun puun tilalle istutetaan uusi puu”. 

 8. Kaupunki investoi hyvinvointia tukeviin luontopalveluihin. Asukkaita opastetaan luontoon ja vesien äärelle. Luontokohteiden ylläpitäminen, huoltaminen ja hoitaminen on investointia kaupunkilaisten hyvinvointiin. 

 9. Espoossa on mainiosti tarjolla metsä-, järvi-, meri- ja peltomaisemaa. Se on myös erinomainen paikka ekologiselle matkailulle lähialueilla. Palveluiden tarjoamisessa lisätään yhteistyötä  paikallisten yrittäjien kanssa. 

Arjen tekijä lähelläsi - Espoon Keskusta

Kuntavaaliohjelma: Take Action
Perhe
Arki
Yrittäjyys ja työ
Luonto
bottom of page