top of page
  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Espoon Keskustan vuosikokous: Espoota on kehitettävä nykyistä enemmän asukas- ja asiakaslähtöisesti


Espoota on kehitettävä nykyistä enemmän asukas- ja asiakaslähtöisesti niin, että kaupunki voi säilyä luonnonläheisenä, viihtyisänä ja turvallisena kotikaupunkina. Espoolaisten on yhdessä varmistettava, että Espoota kehitetään nykyisten asukkaiden asumiseen ja hyvään elämään liittyvät arvot huomioiden. Näin nykyiset espoolaiset haluavat asua täällä tulevaisuudessakin. Ensimmäisenä on tyydytettävä ja turvattava nykyisten Espoon asukkaiden palvelutarpeet. Kaupungin on kehityshankkeiden yhteydessä suunniteltava peruspalvelut ja varmistettava niiden rahoitus. Tavoitteemme on myös tulevien asukkaiden viihtyvyys Espoossa.


“Kaupungin johdolla, viranhaltijoilla ja poliittisilla luottamushenkilöillä on oltava yhteinen intressi edistää asukkaiden osallisuutta paikallishallinnossa niin, että kansalaisten vaikutusmahdollisuudet asukkaina, palvelujen käyttäjinä ja kuluttajina sekä omaa elinympäristöään koskevien ratkaisujen toimeenpanijoina paranevat” tiivistää Espoon Keskustan puheenjohtaja Tommi Halkosaari Keskustan näkemyksen Espoon kehittämisestä.

Asukaslähtöisen kaupunkikehityksen rinnalla on otettava huomioon myös kaikki Espoon suuralueet tasapuolisesti. Niiden kaupunkikeskuksia on vahvistettava ja alueen kylien elinkelpoisuus on taattava. Kaikilla suuralueilla tulee sijaita hyvä valikoima erikoistavarakauppoja, yhteispalvelupiste, hyvät kirjastopalvelut, hyvät ulko- ja sisätilat kulttuuri- ja urheiluharrastuksia varten, alueen kysyntää vastaava määrä oppilaspaikkoja oppilaitoksissa, joissa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon tai ylioppilastutkinnon sekä ammattitutkintoja.


Kaikilla suuralueilla tulee pyrkiä 100% työpaikkaomavaraisuuteen. Suuralueiden kaupunkikeskusten lisäksi niiden pienempiä kyliä tulee kehittää niin, että niissä voidaan taata asumismahdollisuudet kaikissa elämänkaaren vaiheissa.


Espoon Keskustan vuosikokouksen kannanotto 23.4.2022


Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page