top of page
  • Writer's pictureSeppo Salo

Seppo Salo: Eväitä yleiskaavan kehittäjille

Nyt on varmistettava, että kaupungin johdolla, viranhaltijoilla ja poliittisilla luottamushenkilöillä on yhteinen intressi edistää nykyisten asukkaiden osallisuutta paikallishallinnossa niin, että heidän vaikutusmahdollisuutensa sukkaina, palvelujen käyttäjinä ja kuluttajina sekä omaa elinympäristöään koskevien ratkaisujen toimeenpanijoina paranevat. Meidän on varmistettava, että Espoota kehitetään ensisijaisesti niin, että nykyisten asukkaiden asumiseen ja hyvään elämään liittyvät arvot huomioidaan. Näin varmistetaan, että he haluavat asua täällä tulevaisuudessakin.


Seuraavaksi pohditaan minkälaisia uusia asukkaita liike-elämä ja julkiset palvelut jatkossa tarvitsevat ja miten varmistetaan tulijoiden ammatillinen ja kielikoulutus sekä kotouttaminen.


Suuralueita on kehitettävä tasapuolisesti. Niiden kaupunkikeskuksia on vahvistettava ja alueen kylien elinkelpoisuus on taattava. Suuralueilla tulee sijaita hyvät sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut (lähipalvelukeskukset), hyvä valikoima erikoistavarakauppoja, yhteispalvelupiste, hyvät kirjastopalvelut, hyvät ulko- ja sisätilat kulttuuri- ja urheiluharrastuksia varten, alueen kysyntää vastaava määrä oppilaspaikkoja oppilaitoksissa, joissa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon tai ylioppilastutkinnon sekä ammattitutkintoja. Kaikilla suuralueilla tulee saavuttaa 100 % työpaikkaomavaraisuus.


Kylissä tulisi olla erilaisia ja erikokoisia asuntoja/taloja, jotta erilaisissa elämäntilanteissa ja elämänkaaren eri vaiheissa voisi löytää omalta kylältä asunnon. Kyliltä tulisi löytyä alakoulu, päiväkoti, päivittäistavarain ostospaikat, lähivirkistys- ja ulkoilualueet, tilat asukastoiminnalle (asukaspuistot) ja työpaikat mahdollisimman monelle. Tavoitteena on, että jokaisen asukkaan lähellä (kolmen minuutin kävelymatkan etäisyydellä) on lähiviheralue ja kävelymatkan etäisyydellä lähimetsä sekä hyvät kevyen liikenteen yhteydet.


Seppo Salo

kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen (Kesk)

Post: Blog2_Post
bottom of page