top of page
  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Espoon Keskustan vuosikokous: Maltillinen kaupungin kasvu on espoolaisten etu


Espoo kasvaa liian nopeasti


Espoo kasvaa nopeasti. Vuonna 2022 saimme nettona 8.050 uutta asukasta (+2,7 %) ja kaupunkimme kasvu oli nopeinta Suomessa. Viime vuosina kasvu on ollut keskimäärin 1,6 % vuodessa, kun asiantuntijoiden mukaan hyvänä suurten kaupunkien väestökasvuna pidetään noin yhtä prosenttia (+1,0 %). Kasvun jatkuminen on muodostunut Espoossa poliittisesti itseisarvoksi ja sitä pidetään kaupungin menestyksen lähes yksinomaisena mittarina. Voimakas väestönkasvu luo kuitenkin ongelmia: Varhaiskasvatus-, koulu- ja infrapalveluja ei pystytä lisäämään samassa tahdissa eikä myöskään yksityinen palveltutarjonta sopeudu nopeaan kasvuun. Voimakas kasvu vaarantaa myös vääjäämättä asukkaille tärkeiden viheralueiden säilymisen.


Kasvun tulee olla maltillista ja nykyisten espoolaisten edut huomioivaa

Espoon Keskustan mielestä Espoon tavoitteena tulee olla maltillinen väestönkasvu. Sen toteutuessa kaupungin tulee painottaa nykyistä enemmän hyvän palvelutason turvaamista nykyisille asukkaille. Kaavan valmistelun eri vaiheissa onkin korostetusti huomioitava asukkaiden mielipiteet.


1. Maltillinen kasvu

Yleiskaavoituksen mitoituksen ohjearvoksi tulee asettaa maltillinen 0,5-0,75 %:n vuotuinen väestön kasvu.


2. Asuminen

Suuralueiden keskuksiin, monimuotoisiin kyläkeskuksiin ja väljiin pientaloalueisiin perustuva kaupunkirakenne on säilytettävä.


3. Työpaikkaomavaraisuus

Espoo rakentuu suuralueiden varaan, joiden työpaikkaomavaraisuutta on lisättävä. Samalla on tuettava ja mahdollistettava monipuolisen yritysrakenteen kehittyminen Espoossa vahvistamalla etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä.


Keilaniemi-Otaniemi -alueella on erityisasema Espoossa ja sen kehittymistä merkittävänä kansainvälisenä innovaatiohubina on tuettava.


4. Liikenne

Tasapainoiseen kestävään kehitykseen perustuvan kaupunkisuunnittelun tuloksena sekä työmatkojen että vapaa-ajan liikkumistarve moottoroiduilla kulkuvälineillä vähenee. Liikenneinvestoinnit tulee suunnata Espoon sisäisen poikittaisliikenteen parantamiseen ja kevyen liikenteen väyliin.


5. Lähiviheralueet

Jokaisen asukkaan lähellä tulee olla ns. 5 min. lähiviheralue. Jokaisen lähiön / kylän alueella tulee olla asukaspuisto/ lähimetsä kävelymatkan etäisyydellä sekä hyvät kevyen liikenteen yhteydet virkistys- ja ulkoilualueisiin.


6. Luonnonmukaiset alueet

Espoon pohjoisosien laajat ulkoilualueet ja kaupungin keskuspuisto tulee säilyttää asukkaiden keskeisinä ulkoilu- ja virkistysalueina.


Keskustan Espoon kunnallisjärjestön vuosikokous 26.4.2023

Hozzászólások


Post: Blog2_Post
bottom of page