hero-kooste-1-580x435.png
Puheenaiheet
 
 • Matias Ollila

Lähipalvelujen parantaminen on keskustan keskeisin tavoite tulevissa aluevaaleissa Espoossa. Lääkäriin pitää päästä kaikkialla Espoossa nopeammin. Nykyiset jopa kuukausien jonotusajat ovat espoolaisten väärinkohtelua.


Aluevaalien myötä toteutettava sote-uudistus on parannus, joka parantaa espoolaisten tasa-arvoa. Lääkäriin pääsyn ei pidä olla postinumerosta tai lompakon paksuudesta kiinni.


Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuspalvelujen turvaaminen lähipalveluina on tavoite, joka Espoossa tarkoittaa lähipalvelujen saatavuutta kaikissa kaupunginosissa. Terveydenhuollossa lähipalvelut ovat tärkeä keino purkaa ja ennaltaehkäistä hoitojonojen syntymistä. Siksi lähipalvelujen saatavuuden pitää olla kunnossa.


Kaupungeissa perusterveydenhoidon palveluja on paljon tarjolla, kun huomioidaan yksityisen sektorinkin palvelutarjonta. Siellä palvelusetelit tulevat todennäköisesti olemaan osa lähipalvelujen ratkaisua.


Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella ja Espoossa pitää tulevaisuudessakin hyödyntää enenevissä määrin liikkuvia palveluja, jotka tuovat esimerkiksi lääkäri-, terveydenhoitaja- ja laboratoriopalvelut lähelle ihmistä.


Matias Ollila

puheenjohtaja

Leppävaaran keskusta


Julkaistu Länsiväylässä 15.12.2021

https://www.lansivayla.fi/paakirjoitus-mielipide/4404016

 • Tommi Halkosaari

Keskustan varavaltuutettu, Keskustan Espoon kunnallisjärjestön puheenjohtajan Tommi Halkosaaren pitämä ryhmäpuheenvuoro 8.12.2021 valtuuston kokouksessa.

Jo kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä oli ilahduttavasti huomioitu monia tärkeitä panostuksia tulevalle vuodelle. Kiitos siis jo valmiiksi hyvin valmistellusta talousarviosta. Erityisesti haluan vielä kiittää kaikkia niitä henkilöitä kaupungin taustavoimissa, jotka kattavasti kaivoivat asiantuntevia vastauksia satoihin puolueiden lähettämiin lisäselvityspyyntöihimme. Nämä auttoivat olennaisesti jouduttamaan talouarvioneuvotteluiden prosessia.


Epävarmuus kaupungin talouden kanssa jatkuu, tunnetuista syistä, korona ja sote-uudistus, ei kovin pieniä asioita huomioitavaksi. Siksi onkin hyvä, että tulevana vuonna taloutta tarkastellaan vielä tavallistakin tarkemmin ja tarvittaessa nyt tehtyihin päätöksiin voidaan tarvittaessa palata.


Talousarviossa olemme tyytyväisiä erityisesti varhaiskasvatukseen ja lähipalveluihin suunnattuihin panostuksiin. Keskustalle tärkeitä painopistealueita ensi vuoden talousarvioneuvotteluissa olivat panostukset kasvun ja oppimisen toimialaan sekä lähipalveluihin.


Esitimme panostuksia varhaiskasvatukseen, sen henkilöstöpulan paikkaamiseen ja lähipalveluiden säilyttämiseen. Myös kotihoidontuen kuntalisän säilyttäminen nykyisellä tasolla oli tärkeä tavoite, joka toteutui kuntalisän tarkastelun siirtyessä ensi vuodelle.


Mielestämme kotihoidontuen kuntalisä onkin säilytettävä nykytasolla ja myönnettävä myös niille perheille, jossa vanhempi lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen. Lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan on vastattava paitsi panostamalla rekrytointiin, myös nykyisen henkilöstön viihtyvyyteen.


Pidämme tärkeänä, että Espoon talousarviossa pyritään ratkaisemaan varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaa monin eri keinoin. Onkin hienoa, että Espoo etsii keinoja nykyisten työntekijöiden työviihtyvyyden lisäämiseen ja jaksamisen tukemiseen esimerkiksi harkitsemalla päiväkotiapulaisten palkkaamista. Pätevän työvoiman saantia halutaan turvata myös tarjoamalla nykyisille työntekijöille monimuotokoulutusta.


Talousarvioon kirjattiin lukuisia panostuksia lähipalveluihin: esimerkiksi Olarin uimahallin toiminnan jatkaminen ja Laajalahden kirjaston säilyminen. Myös Soukan kirjastolle selvitetään uusia tiloja. Asukkailta on tullut viestiä lähipalveluiden säilyttämisen puolesta ja kannatamme palveluiden tarjoamista mahdollisimman lähellä asukkaita. Sote-uudistuksen jälkeenkin. On hyvä, että asukkaiden viesti kuultiin ja voimme tarjota esimerkiksi kirjastopalveluita lähellä myös jatkossa.


Lisäksi olemme tyytyväisiä Pohjois-Espoon pientaloalueiden kaavoitukseen vauhdittamiseen. Jos me emme pysty tarjoamaan tontteja täällä Espoossa, asukkaille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin vaihtaa kotikuntaa. Vauhdittamalla kaavoitusta voimme vihdoin vastata paremmin tänne kotinsa rakentamaan haluavien kysyntään.

Keskustan valtuustoryhmä tukee talousarvion neuvottelutuloksen hyväksymistä vuodelle 2022.


Kannatamme aina järkeviä ratkaisuja ja korostamme yhteistyön tärkeyttä, suurien muutosten ja epävarmuuksien edellä.


 • Aili Pesonen


Otsikon tavoite löytyy päivitetystä Espoo-tarinasta. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän budjettiehdotuksessa vuodelle 2022 todetaan myös, että “ Vuonna 2022 meidän on panostettava erityisesti koronasta toipumiseen ja varmistettava lasten ja nuorten hyvinvointi.”Kuinka nämä tavoitteet näkyvät kasvatuksen ja opetuksen toimialalla:

 • suomenkielisen opetuksen oppilasmäärä kasvaa n. 1,4 %

 • 23% oppilaista on vieraskielisiä

 • henkilöstöä vähennetään n. 55 henkilötyövuotta v. 2022.

 • säästöä saadaan vähentämällä niin sanottuja jakotunteja eli oppilaat opiskelevat useammin suuressa ryhmässä

 • avustajien määrä ei vähene, mutta oppilaita on enemmän ja erityisoppilaiden inkluusio laajenee, jolloin yksittäinen oppilas saa vähemmän avustajan apua

 • panostus kaupunginjohtajan esittämään lasten ja nuorten hyvinvointiin on 0,2 miljoonaa

 • sisäiset toimitilavuokrat nousevat n. 4.8 miljoonaa

 • koulujen kokoa kasvatetaan luopumalla pienistä yksiköistä (lakkauttamalla) ja suurentamalla yksiköitä


Toivon, että valtuustoryhmien neuvotteluissa suhtaudutaan vakavasti sekä Espoon asettamiin tavoitteisiin että viime aikoina julkisessa keskustelussa esillä olleeseen opetushenkilöstön uupumiseen.


Aili Pesonen

opettaja, evp