top of page
Apila_Rakennustyömaa.png
Puheenaiheet
Puheenaiheet: Blog2

Päivitetty: 16. toukok.


Keskusta nostaa esiin kolme Espoon kasvuun liittyvää tavoitetta, jotka eivät ole viime vuonna toteutuneet.

1) "Espoo kasvaa kestävästi." Ei ole toteutunut.

Espoolaisten tyytyväisyys asuinalueidensa viihtyvyyteen on laskussa. Tiivistysrakentamisessa on riski lähimetsien menettämisestä. Siksi Espoon Keskusta vaatii malttia Espoon kasvuvauhtiin. Espoo on viime vuosina kaavoittanut ja tänne on rakennettu reilusti yli MAL-sopimuksessa vaaditun määrän. Siksi meillä Espoossa olisi hyvin varaa hidastaa tahtia. 2) "Palvelutuotanto kehittyy asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen." Ei ole toteutunut tai ei ole pystytty arvioimaan.

Varsinkin uusilla alueilla palvelut eli esimerkiksi koulut ja päiväkodit rakennetaan reilusti jälkijunassa verrattuna asuntotuotantoon. Siksi espoolaisilla on hankaluuksia muun muassa saada lapsensa lähipäiväkotiin tai edes kohtuullisen matkan päähän varsinkin, jos lapsi aloittaisi päiväkodissa muulloin kuin elokuussa. PPP-mallilla eli yritysten kanssa yhdessä on saatu nopeasti rakennettua kipeästi tarvittavia kouluja ja päiväkoteja. Tarkastuslautakunta on jo pitkään vaatinut arviota myös siitä, onko malli todella niin kustannustehokas Espoolle kuin miten sitä on markkinoitu. 3) "Tilapalveluiden investoinnit eivät ole toteutuneet valtuuston asettamassa aikataulussa eikä budjetissa."

Viime vuodelle oli varattu yli 100 miljoonaa euroa investointirahoja koulujen ja päiväkotien korjauksia ja uudisrakentamista varten. Siitä käytettiin vain 52 miljoonaa euroa. Loput jätettiin käyttämättä, koska rakennusalan kustannukset nousivat niin paljon. Sinänsä ihan fiksua olla rakentamatta ylihintaan. Tuo viime vuonna käyttämättä jätetty vajaa 50 miljoonaa euroa investointirahaa ei kuitenkaan siirry tuleville vuosille, vaan vuosittain meitä sitoo valtuuston päättämä investointikatto. Siksi pahimmillaan tästä seuraa dominoefekti, jossa kiireesti tarvittavia koulu- ja päiväkotihankkeita lykätään hamaan tulevaisuuteen. Jo tälläkään hetkellä kaikki lähivuosina Espoossa tarvittavat koulut ja päiväkodit eivät ole mahtuneet 10 vuoden investointisuunnitelmaan. Ikävänä esimerkkinä on hätäisellä aikataululla vailla asukkaiden ja sidosryhmien kuulemista esitelty suunnitelma Keran uuden koulun perustamisesta jo ensi vuonna 2024 vanhaan toimistorakennukseen Kutojantielle. Pahimmillaan opettajat joutuisivat opettamaan näissä väistötiloissa reilusti yli kymmenen vuoden ajan. Kutojantien tilat ovat olleet pitkään väistötilakäytössä eri kouluilla. Jos Kutojantielle nyt perustetaan kokonaan uusi koulu, miten ratkaistaan väistötilojen tarve jatkossa? Peruskorjauksia on jonossa iso liuta ja sisäilmaongelmista johtuvia hätäväistöjäkin tulee aina yllättäen. Kilon alueen perheet ja opettajat eivät ymmärrettävästi ole suunnitelmista innoissaan, vaan haluavat, että muita vaihtoehtoja selvitetään. Keskusta toivoo, että seuraavissa budjettineuvotteluissa keskustellaan vakavasti koulujen ja päiväkotien investointisuunnitelmasta. Uusille ja korjatuille tiloille on kasvavassa Espoossa huutava tarve, joten rahat on löydettävä. Vuosia sitten lukittu investointikatto ei enää vastaa kasvavan kaupungin palvelutarpeen realismia. Lopuksi on todettava, etteivät pränikät koulu- ja päiväkotirakennukset tietenkään riitä. Espoossa henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on heikolla tolalla sekä varhaiskasvatuksessa että kouluissa. Henkilöstöpula on krooninen: väkeä lähtee pois, eikä uusia saada tilalle. Henkilöstön palautetta ja toiveita on kuunneltava ja tilanteeseen on saatava ratkaisuja.


Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Sara Saramäki

Espoon kaupunginvaltuuston kokous 15.5.2023

  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Espoo kasvaa liian nopeasti


Espoo kasvaa nopeasti. Vuonna 2022 saimme nettona 8.050 uutta asukasta (+2,7 %) ja kaupunkimme kasvu oli nopeinta Suomessa. Viime vuosina kasvu on ollut keskimäärin 1,6 % vuodessa, kun asiantuntijoiden mukaan hyvänä suurten kaupunkien väestökasvuna pidetään noin yhtä prosenttia (+1,0 %). Kasvun jatkuminen on muodostunut Espoossa poliittisesti itseisarvoksi ja sitä pidetään kaupungin menestyksen lähes yksinomaisena mittarina. Voimakas väestönkasvu luo kuitenkin ongelmia: Varhaiskasvatus-, koulu- ja infrapalveluja ei pystytä lisäämään samassa tahdissa eikä myöskään yksityinen palveltutarjonta sopeudu nopeaan kasvuun. Voimakas kasvu vaarantaa myös vääjäämättä asukkaille tärkeiden viheralueiden säilymisen.


Kasvun tulee olla maltillista ja nykyisten espoolaisten edut huomioivaa

Espoon Keskustan mielestä Espoon tavoitteena tulee olla maltillinen väestönkasvu. Sen toteutuessa kaupungin tulee painottaa nykyistä enemmän hyvän palvelutason turvaamista nykyisille asukkaille. Kaavan valmistelun eri vaiheissa onkin korostetusti huomioitava asukkaiden mielipiteet.


1. Maltillinen kasvu

Yleiskaavoituksen mitoituksen ohjearvoksi tulee asettaa maltillinen 0,5-0,75 %:n vuotuinen väestön kasvu.


2. Asuminen

Suuralueiden keskuksiin, monimuotoisiin kyläkeskuksiin ja väljiin pientaloalueisiin perustuva kaupunkirakenne on säilytettävä.


3. Työpaikkaomavaraisuus

Espoo rakentuu suuralueiden varaan, joiden työpaikkaomavaraisuutta on lisättävä. Samalla on tuettava ja mahdollistettava monipuolisen yritysrakenteen kehittyminen Espoossa vahvistamalla etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä.


Keilaniemi-Otaniemi -alueella on erityisasema Espoossa ja sen kehittymistä merkittävänä kansainvälisenä innovaatiohubina on tuettava.


4. Liikenne

Tasapainoiseen kestävään kehitykseen perustuvan kaupunkisuunnittelun tuloksena sekä työmatkojen että vapaa-ajan liikkumistarve moottoroiduilla kulkuvälineillä vähenee. Liikenneinvestoinnit tulee suunnata Espoon sisäisen poikittaisliikenteen parantamiseen ja kevyen liikenteen väyliin.


5. Lähiviheralueet

Jokaisen asukkaan lähellä tulee olla ns. 5 min. lähiviheralue. Jokaisen lähiön / kylän alueella tulee olla asukaspuisto/ lähimetsä kävelymatkan etäisyydellä sekä hyvät kevyen liikenteen yhteydet virkistys- ja ulkoilualueisiin.


6. Luonnonmukaiset alueet

Espoon pohjoisosien laajat ulkoilualueet ja kaupungin keskuspuisto tulee säilyttää asukkaiden keskeisinä ulkoilu- ja virkistysalueina.


Keskustan Espoon kunnallisjärjestön vuosikokous 26.4.2023

  • Writer's pictureTerhi Sundström

Päivitetty: 4. toukok.


Arvoisa puoluevaltuuston väki, hyvät ystävät


Hienoa, että pitkäaikaisesti, mutta pääosin vain otsikkotasolla meillä on pidetty esillä yksinelävät. Nyt eduskuntavaaliohjelmassamme oli heitä koskeva konkreettinen kärki: kotitalousvähennyksen määrän kasvattaminen yhden hengen talouksille.


14 vuotta olen pitänyt yksinelävien asiaa esillä keskuudessamme. Vetoan, että

asioiden eteenpäin vieminen ei jää tähän. Meille keskustalaisille jokainen ihminen tulee olla tasa-arvoinen riippumatta siitä, montako ihmistä saman katon alla porukassa asuu. Yksineläviä kattonsa alla asuu jo yli 1,2 miljoonaa. Ja se miksi näin on, ei ole meidän tehtävämme arvostella. Yhteiskunnan pitää auttaa yksinelävää silloin, kun hän apua tarvitsee ja kohdella jokaista yhdenvertaisesti. Kiitos paljon vaalikampanjoissaan asian puolesta puhuneille useille ehdokkaille.


Mitä tulee keskustan eduskuntavaalimenestykseen Uudenmaalla, mahtavaa, että säilytimme kovan yhteistyön tuloksena kaksi paikkaamme. Kirkastettuamme viestimme, jäsenistömme ja asiantuntijoidenkin avulla tehtävän,

tiukan vaalianalyysin jälkeen, on kannatuksen kasvattamisen vuoro. Yksittäisten, vaikka tunnettujenkin, valtuutettujen vetovoima ei Uudellamaalla yksin riitä nostamaan keskustan tunnettuutta ja eikä kannatusta.


Nyt, kun hallitustyökiireet väistyvät, haastan puoluejohdon, eduskuntaryhmän johdon ja kaikki kansanedustajat, siis kaikki kansanedustajat, jokaisen, osallistumaan aktiiviseen kenttätyöhön niin Espoossa kuin kaikissa Uudenmaan kunnissa tulevan neljän vuoden aikana. Nostetaan keskustan tunnettuus ja kannatus Uudellamaalla uusiin lukemiin. Tehdään se yhdessä. Lämpimästi tervetuloa!


Terhi Sundström 22.4.2023 puoluevaltuusto yleiskeskustelun puhe, Helsinki Sokos hotel Tripla

bottom of page