top of page
Apila_Rakennustyömaa.png
Puheenaiheet
Puheenaiheet: Blog2
  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Espoo kasvaa liian nopeasti


Espoo kasvaa nopeasti. Vuonna 2022 saimme nettona 8.050 uutta asukasta (+2,7 %) ja kaupunkimme kasvu oli nopeinta Suomessa. Viime vuosina kasvu on ollut keskimäärin 1,6 % vuodessa, kun asiantuntijoiden mukaan hyvänä suurten kaupunkien väestökasvuna pidetään noin yhtä prosenttia (+1,0 %). Kasvun jatkuminen on muodostunut Espoossa poliittisesti itseisarvoksi ja sitä pidetään kaupungin menestyksen lähes yksinomaisena mittarina. Voimakas väestönkasvu luo kuitenkin ongelmia: Varhaiskasvatus-, koulu- ja infrapalveluja ei pystytä lisäämään samassa tahdissa eikä myöskään yksityinen palveltutarjonta sopeudu nopeaan kasvuun. Voimakas kasvu vaarantaa myös vääjäämättä asukkaille tärkeiden viheralueiden säilymisen.


Kasvun tulee olla maltillista ja nykyisten espoolaisten edut huomioivaa

Espoon Keskustan mielestä Espoon tavoitteena tulee olla maltillinen väestönkasvu. Sen toteutuessa kaupungin tulee painottaa nykyistä enemmän hyvän palvelutason turvaamista nykyisille asukkaille. Kaavan valmistelun eri vaiheissa onkin korostetusti huomioitava asukkaiden mielipiteet.


1. Maltillinen kasvu

Yleiskaavoituksen mitoituksen ohjearvoksi tulee asettaa maltillinen 0,5-0,75 %:n vuotuinen väestön kasvu.


2. Asuminen

Suuralueiden keskuksiin, monimuotoisiin kyläkeskuksiin ja väljiin pientaloalueisiin perustuva kaupunkirakenne on säilytettävä.


3. Työpaikkaomavaraisuus

Espoo rakentuu suuralueiden varaan, joiden työpaikkaomavaraisuutta on lisättävä. Samalla on tuettava ja mahdollistettava monipuolisen yritysrakenteen kehittyminen Espoossa vahvistamalla etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä.


Keilaniemi-Otaniemi -alueella on erityisasema Espoossa ja sen kehittymistä merkittävänä kansainvälisenä innovaatiohubina on tuettava.


4. Liikenne

Tasapainoiseen kestävään kehitykseen perustuvan kaupunkisuunnittelun tuloksena sekä työmatkojen että vapaa-ajan liikkumistarve moottoroiduilla kulkuvälineillä vähenee. Liikenneinvestoinnit tulee suunnata Espoon sisäisen poikittaisliikenteen parantamiseen ja kevyen liikenteen väyliin.


5. Lähiviheralueet

Jokaisen asukkaan lähellä tulee olla ns. 5 min. lähiviheralue. Jokaisen lähiön / kylän alueella tulee olla asukaspuisto/ lähimetsä kävelymatkan etäisyydellä sekä hyvät kevyen liikenteen yhteydet virkistys- ja ulkoilualueisiin.


6. Luonnonmukaiset alueet

Espoon pohjoisosien laajat ulkoilualueet ja kaupungin keskuspuisto tulee säilyttää asukkaiden keskeisinä ulkoilu- ja virkistysalueina.


Keskustan Espoon kunnallisjärjestön vuosikokous 26.4.2023

  • Writer's pictureTerhi Sundström

Päivitetty: 4. toukok. 2023


Arvoisa puoluevaltuuston väki, hyvät ystävät


Hienoa, että pitkäaikaisesti, mutta pääosin vain otsikkotasolla meillä on pidetty esillä yksinelävät. Nyt eduskuntavaaliohjelmassamme oli heitä koskeva konkreettinen kärki: kotitalousvähennyksen määrän kasvattaminen yhden hengen talouksille.


14 vuotta olen pitänyt yksinelävien asiaa esillä keskuudessamme. Vetoan, että

asioiden eteenpäin vieminen ei jää tähän. Meille keskustalaisille jokainen ihminen tulee olla tasa-arvoinen riippumatta siitä, montako ihmistä saman katon alla porukassa asuu. Yksineläviä kattonsa alla asuu jo yli 1,2 miljoonaa. Ja se miksi näin on, ei ole meidän tehtävämme arvostella. Yhteiskunnan pitää auttaa yksinelävää silloin, kun hän apua tarvitsee ja kohdella jokaista yhdenvertaisesti. Kiitos paljon vaalikampanjoissaan asian puolesta puhuneille useille ehdokkaille.


Mitä tulee keskustan eduskuntavaalimenestykseen Uudenmaalla, mahtavaa, että säilytimme kovan yhteistyön tuloksena kaksi paikkaamme. Kirkastettuamme viestimme, jäsenistömme ja asiantuntijoidenkin avulla tehtävän,

tiukan vaalianalyysin jälkeen, on kannatuksen kasvattamisen vuoro. Yksittäisten, vaikka tunnettujenkin, valtuutettujen vetovoima ei Uudellamaalla yksin riitä nostamaan keskustan tunnettuutta ja eikä kannatusta.


Nyt, kun hallitustyökiireet väistyvät, haastan puoluejohdon, eduskuntaryhmän johdon ja kaikki kansanedustajat, siis kaikki kansanedustajat, jokaisen, osallistumaan aktiiviseen kenttätyöhön niin Espoossa kuin kaikissa Uudenmaan kunnissa tulevan neljän vuoden aikana. Nostetaan keskustan tunnettuus ja kannatus Uudellamaalla uusiin lukemiin. Tehdään se yhdessä. Lämpimästi tervetuloa!


Terhi Sundström 22.4.2023 puoluevaltuusto yleiskeskustelun puhe, Helsinki Sokos hotel Tripla

  • Writer's pictureSofia Tuisku

Keskustan varavaltuutettu Sofia Tuisku jätti Espoon kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.3.2023 valtuustokysymyksen S2-opetuksen resursseista Espoossa.


Viimeaikaiset uutiset oppilaiden heikentyneistä oppimistuloksista ovat hälyttäviä ja vaativat toimia myös kuntatasolla. Oppimistuloksia tarkasteltaessa on noussut esiin oppimiserot maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja suomea äidinkielenään puhuvien oppilaiden välillä.


Aiheeseen liittyen Yle oli tehnyt valtakunnallisen kyselyn opettajille S2-opetuksen resursseihin liittyen. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet opettajat kokivat, että heillä ei ole riittävästi mahdollisuuksia eritasoisten oppilaiden tukemiseen.


Riittävien resurssien turvaaminen S2-opetukseen ei tarkoita ainoastaan riittävää S2-opettajien ja opetuksen määrää, vaan myös valmisteltua oppimateriaalia sekä koko henkilöstön osaamisen varmistamista. Kaikilla opettajilla ei välttämättä ole koulutusta kielellisen moninaisuuden kohtaamiseen ja he voivat kokea jäävänsä tilanteen kanssa yksin. Opettajien jaksamisen kannalta on erittäin tärkeää, että S2-oppilaiden opettamiseen on kokonaisuudessaan riittävät resurssit.


Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme S2-opetuksen järjestämisestä ja resursseista Espoossa:

  1. Millä tavoin S2-opetuksen resurssit on Espoossa jaettu? Miten resurssoinnissa on otettu huomioon vieraskielisen väestön määrä kullakin oppilaaksi ottoalueella ja koulussa?

  2. Onko selvitetty, miten Espoon koulujen opettajat kokevat S2-opetuksen resurssien riittävyyden? (Jos, niin miten?)

  3. Minkälaisia toimia mahdollisesti tarvittaisiin, että S2-opetuksessa olisi riittävät resurssit kaikkialla Espoossa?

bottom of page