top of page
Apila_Rakennustyömaa.png
Puheenaiheet
Puheenaiheet: Blog2

Päivitetty: 5. marrask. 2020Valtuustokysymys

27. tammikuuta 2020


Pitkäjärven ja Lippajärven tila on ollut kriittinen jo pitkään. Järvien virkistyskäyttö on viime kesinä ollut vähäistä pahentuneen leväongelman vuoksi.


Kaupunki on sitoutunut järvien kunnostamiseen ja tilasi toimenpidesuunnitelman Vahanen Environment oy:ltä. Selvitys valmistui 29.4.2019.


Tutkimuksessa selvitettiin Lippajärven ja Pitkäjärven hajakuormitus sekä laadittiin järville kunnostussuunnitelmat. Tavoitteena molempien järvien tilan parantaminen välttävästä hyvään v. 2027 mennessä ja virkistysarvon lisääminen. Tämän lisäksi tutkimuksessa arvioitiin vuosina 1997-2018 tehtyjen hoitotoimenpiteiden – ilmastuksen ja hoitokalastuksen – vaikuttavuutta ja luotiin suuntaviivat kunnostukselle.


Toimenpide ehdotuksina esitettiin Lippajärven osalta mm kesäaikaisen ilmastuksen lopettaminen sisäisen kuormituksen vähentämiseksi. Koekalastus ja eläinplanktonselvitys – hulevesiselvitys sekä hulevesien laadun parantaminen (biosuodatus, kosteikko).


Pitkäjärven osalta toimenpiteiksi ehdotettiin kesäaikaisen ilmastuksen lopettaminen, ulkoisen kuormituksen vähentäminen peltoviljelyn vesiensuojelutoimia tehostamalla: maanparannuskuidut, suojavyöhykkeet, suojakaistat. Tämän lisäksi painotettiin haja-asutuksen jätevesien kuntoon laittamista sekä hulevesien laadun parantamista.


Selvityksessä esiteltiin myös mahdollisuuksia erilaisille rahoituksellisille instrumenteille.


Me allekirjoittaneet valtuutetut haluamme kysyä millä aikataululla kaupunki aikoo ryhtyä riittäviin, selvityksessäkin esille nostettuihin toimenpiteisiin Pitkäjärven ja Lippajärven pelastamiseksi.


Allekirjoittajina Riikka Pakarinen ja 47 muuta valtuutettua

  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Espoon Keskusta on mukana puolueiden välisten neuvotteluiden budjettisovussa. Budjettineuvotteluissa nostettiin perheiden arkiasiat, kalliiden infrahankkeiden edelle. Kuten ennen budjettineuvotteluja vaadimme, investointien painopistettä on siirrettävä palvelemaan entistä enemmän nykyisiä espoolaisia ja heidän lähipalveluitaan. Tämä näkyy nyt saavutetussa budjettisovussa.


"Meidän mielestämme ihmisten sujuvan arjen on oltava kaiken perustana. Espoo kasvaa ja kehittyy valtavaa vauhtia ja ilman panostuksia ihmisten arkeen, emme voi kasvaa kestävällä tavalla. Tiukkaa taloudenpitoa ja priorisointeja tarvitaan seuraavina vuosina. Siihen kannattaa valmistautua ja varautua. Kaavoitus-, elinkeino ja työllisyyspolitiikka on oltava keskiössä, jotta varmistamme vahvan tulopohjan", tiivistää Espoon Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Yrjö Rossi.


Kaupungin kasvukipujen keskellä onkin erityisen tärkeää osata kohdentaa rahavarat oikeisiin kohteisiin. Erityisen tärkeänä pidämme budjettisovun mukaista lisämäärärahaa perhesosiaalityöhön, eli käytännössä lapsiperheiden matalan kynnyksen kotipalveluihin. Tämä panostus auttaa perheitä jaksamaan paremmin arjen haasteiden keskellä.


"Neuvotteluissa onnistuttiin estämään leikkaukset, jotka mielestämme olisivat vieneet espoolaisten perheiden arkea täysin väärään suuntaan. Esimerkiksi kotihoidontuen Espoo-lisää tullaan maksamaan jatkossakin, 2-luokkalaiset pääsevät mukaan iltapäiväkerhoihin, eikä koulunkäyntiavustajien määrää vähennetä", kiittelee Espoon Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Tommi Halkosaari.

Espoon kaupungin talousarviossa on peruttava opetuksen leikkaukset, nostettava ruoan kotimaisuusastetta ja kokeiltava osallistuvaa budjetointia


“Espoon Keskusta nostaa tänään alkavissa Espoon kaupungin talousarvioneuvotteluissa tärkeimmiksi tavoitteikseen perua leikkaukset opetukseen, lisätä tukea lapsiperheille, nostaa Espoon ruokapalvelujen ruoan kotimaisuusastetta ja järjestää osallistuvan budjetoinnin kokeilut kaikilla Espoon suuralueilla. Investointeja on priorisoitava, ja niiden painopistettä on siirrettävä palvelemaan entistä enemmän nykyisten espoolaisten lähipalveluja”, tiivistää Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Yrjö Rossi.


Vaadimme opetukseen esitettyjen leikkausten perumista. Erityisen tärkeää mielestämme on perua leikkaus koulunkäyntiavustajista, joiden määrää pitäisi päinvastoin lisätä. Tavoitteemme on lisätä avustavaa henkilökuntaa myös päiväkoteihin. Erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttajataustaisten lasten määrä kasvaa, joten lähituelle on entistä enemmän tarvetta.


“Espoon Keskusta haluaa tukea lapsiperheitä lisäämällä resursseja matalan kynnyksen kotipalveluihin ja perumalla leikkaukset kotihoidon tuen Espoo-lisään. Tavoitteemme on myös purkaa kotihoidon tuen Espoo-lisän ehdollisuus vanhempien sisarusten kotihoidosta, jotta perheiden toimeentulo ei heikentyisi vanhempien sisarusten osallistuessa esimerkiksi 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen”, kertoo Keskustan varavaltuutettu ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Sara Saramäki.


Haemme aidosti kestäviä valintoja ruoan hankinnoissa. Tavoitteemme on nostaa Espoon ruokapalvelun lihan, lihajalosteiden ja raaka-aineiden kotimaisuusastetta. Samalla kotimaisten kalojen, juuresten, marjojen, sekä vihannesten ja hedelmien käyttöä on lisättävä ympärivuotisesti saatavuuden mukaan.


Espoon Keskusta haluaa asukkaiden äänen paremmin kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. Siksi vaadimme osallistuvan budjetoinnin kokeilua kaikille suuralueille. Samalla eri toimialojen olisi kokeiltava myös muita osallistuvan budjetoinnin mahdollisuuksia. Osallistuvaa budjetoinnin avulla kaupunkilaisille luodaan suora vaikuttamisen mahdollisuus omaa aluetta koskeviin asioihin.


Keskustan mielestä Espoon investointien painopistettä on siirrettävä palvelemaan entistä enemmän nykyisiä espoolaisia ja heidän lähipalveluitaan. Tämä tarkoittaa väestönkasvutavoitteiden kriittistä tarkistamista sekä investointikohteiden uudelleenarviointia. Koulut, päiväkodit ja vanhusten palvelut tulee priorisoida esimerkiksi suurten tiehankkeiden edelle.


"Keskusta edellyttää, että Espoo-tarinan talouden tasapainottamista ja velkaantumisen taittamista koskevista tavoitteista pidetään kiinni. Budjettineuvotteluihin on tuotava päättäjien arvioitavaksi uskottava ja konkreettinen listaus eri vaihtoehdoista: Mistä voidaan säästää ja miten tuottavuutta voidaan parantaa, miten investointiohjelmaa voidaan keventää ja priorisoida ja miten tulopohjaa voidaan vahvistaa esimerkiksi työllisyys- ja elinkeinopolitiikalla", esittää Keskustan valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Jussi Holma.


Valtuustoryhmien väliset budjettineuvottelut alkavat keskiviikkona 13.11. ja kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2020 talousarviosta 4.12.2019.


bottom of page